Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

úvod

This is my favorite work of Sri Ramana’s. It strikes me as the most complete, the deepest, and the most tersely expressed. Sixteen years after I wrote the previous sentences, I learned that Sri Sadhu Om, Ramana’s famous disciple, agreed with me. He told an interviewer that this is Ramana’s “most important work.”

autor neznámý pravděpodobně Artur Osborn (Ulladu Narpadu)

Toto je moje oblíbené dílo Šrí Ramany. Připadá mi to jako nejúplnější, nejhlubší a nejstručněji vyjádřené. Šestnáct let poté, co jsem napsal předchozí věty, jsem se dozvěděl, že Šrí Sádhu Óm, slavný učedník Ramany, se mnou souhlasil. Řekl tazateli, že toto je Ramanova „nejdůležitější práce“.

Uḷḷadu Nāṟpadu is arguably the most fundamental and important text, and I think it would be no exaggeration to say that unless one has imbibed to a considerable extent the full import of these forty-two verses (two maṅgalam verses and forty verses of the main text) by carefully studying and reflecting deeply on the meaning of each of them and the close and coherent connections between the ideas expressed in them, and of course by trying as much as possible to follow the simple path of self-investigation that he teaches in them, it is not possible for one to adequately grasp and appreciate the real depth and radical import of his teachings, because many of the key principles of his teachings are expressed nowhere as clearly and coherently as they are in these verses.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Uḷḷadu Nāṟpadu je pravděpodobně nejzásadnějším a nejdůležitějším textem a myslím, že by nebylo přehnané říci, že pokud člověk do značné míry nenasákl plný import těchto čtyřicet dvou veršů (dva verše maṅgalamu a čtyřicet veršů hlavního textu) pečlivým studiem a hlubokým zamyšlením nad významem každého z nich a úzkými a souvislými souvislostmi mezi myšlenkami, které jsou v nich vyjádřeny, a samozřejmě snahou co nejvíce se řídit jednoduchou cestou sebezkoumání, kterou učí , není možné, aby člověk adekvátně uchopil a ocenil skutečnou hloubku a radikální význam svého učení, protože mnoho klíčových principů jeho učení není nikde vyjádřeno tak jasně a soudržně jako v těchto verších.