Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

předeslání druhé

மரணபய மிக்குளவம் மக்களர ணாக
மரணபவ மில்லா மகேசன் — சரணமே
சார்வர்தஞ் சார்வொடுதாஞ் சாவுற்றார் சாவெண்ணஞ்
சார்வரோ சாவா தவர்.

Zralé duše, mající intenzivní strach ze smrti, dosahují Nohou nezrozeného
a neumírajícího Svrchovaného Pána jako svého útočiště.
Ztratí v něm své „já“ (ego) a stávají se nesmrtelnými samou svou přirozeností.
Jak by se jich mohla ještě týkat myšlenka smrti?

Mature souls who have an intense inner fear of death reach the Feet of the birthless and deathless Supreme Lord as their refuge. Through this surrender of theirs, they [the ego] are dead. Being now deathless, the Eternal, can they again have the thought of death?

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Zralé duše, mající intenzivní strach ze smrti, dosahují Nohou nezrozeného a neumírajícího Svrchovaného Pána jako svého útočiště. Skrze toto své odevzdání jsou mrtví (jejich ego je mrtvé). Jsouce nyní nesmrtelní, Věční, mohou ještě uvažovat o smrti?

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Wer vorm Tode bangt, flieht zu den Füßen
des Höchsten Wesens jenseits von Geburt und Tod
Wer sich selbst und seinen Belangen abgestorben ist,
kann ihm der Gedanke an den Tod begegnen?

Heinrich Zimmer

Kdo má strach ze smrti, utíká se k nohám
Svrchovaného Pána, přemožitele smrti.
Ztrativ v něm své já, stává se nesmrtelným samou svou přirozeností.
Jak by se ho mohla ještě týkat myšlenka smrti?

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Those who know intense fear of death seek refuge only at the feet of the Lord Who has neither death nor birth. Dead to themselves and their possessions, can the thought of death occur to them again? Deathless are they.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Pouze ti, kteří prožívají silný strach ze smrti, hledají své útočiště u nohou Pána, který se ani nenarodí ani neumírá. Zemřou-li sami v sobě a pro své vlastnictví, nemůže je již myšlenka na smrt přepadnout, protože dosáhli nesmrtelnosti.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Pure-hearted people who have intense fear of death will take refuge at the feet of God, who is devoid of death and birth, as a fortress. By their refuge, they undergo death. Will those who are deathless be associated with the thought of death?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Lidé s čistým srdcem, kteří mají silný strach ze smrti, se uchýlí k nohám Boha, který je bez smrti a narození, jako pevnost. Tím, že se uchýlili, podstoupí smrt. Budou ti, kteří jsou nesmrtelní, spojeni s myšlenkou na smrt?