Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

předeslání první

ளுள்ளலற வுள்ளத்தே யுள்ளதா — லுள்ளமெனு
முள்ளபொரு ளுள்ளலெவ னுள்ளத்தே யுள்ளபடி
யுள்ளதே யுள்ள லுணர்.
உள்ளதல துள்ளவுணர் வுள்ளதோ வுள்ளபொரு

Pokud by nebylo to, co existuje, existovalo by uvědomování si existence?
Jelikož existující podstata existuje v „srdci“ bez přemýšlení,
jak přemýšlet o existující podstatě, která se nazývá „srdce“?
Být v „Srdci“, tak, jak samo je. Je poznáním.

Could there be the consciousness ‘am’ [chit] if there did not exist the reality [‘I’, sat]? Since that Reality exists in the heart, beyond thought, who can and how to meditate upon that Reality, which is called the Heart? To abide in the Heart, as it is [that is, without thought, as ‘I am’] is truly meditating [upon it]. Know thus.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Mohlo by zde být vědomí „jsem“ (čit), kdyby neexistovala skutečnost („já“, sat)? Jelikož tato Skutečnost existuje v srdci, za myšlením, kdo a jak by mohl o Skutečnosti, jež je nazývána Srdcem, meditovat? Zůstávat v Srdci, tak, jak je (tj. bez myšlení, jako „já jsem“), je skutečnou meditací (o něm).

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Gibt es ein Wissen, das nicht Sein ist?
Das höchste Sein hat seinen Stand im Herzen
Jenseits der Zwiespältigkeit des Denkens.
Es ist das Herz. – Wie kann man darum wissen?
Es wissen heißt: es sein im Herzen innen.

Heinrich Zimmer

Existuje Poznání, které by nebylo Bytím?
Pravé Bytí sídlí v Srdci, mimo pohyb myšlení.
Je Srdcem. — Jak je tedy poznat, lze se ptát?
Poznat je znamená být jím v Srdci.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

If Reality did not exist, could there be any knowledge of existence? Free from all thoughts, Reality abides in the Heart, the Source of all thoughts. It is, therefore, called the Heart. How then is one to contemplate it? To be as it is in the Heart, is Its contemplation.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Kdyby skutečnost neexistovala, mohlo by zde být její poznání (vědomí)? Je existující vědomí něčím jiným než bytím? Prosta všech myšlenek, Skutečnost přebívá v Srdci, které je zdrojem veškerého myšlení. Jak tuto skutečnost nazírat? Být takovým jaká je v Srdci, je jejím nazíráním.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

If what exists were not, would existing awareness exist? Since the existing substance exists in the heart without thought, how to think of the existing substance, which is called ‘heart’? Being in the heart as it is alone is thinking. Know.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Pokud by to, co existuje, nebylo, existovalo by uvědomování si existence? Jelikož existující podstata existuje v srdci bez přemýšlení, jak přemýšlet o existující podstatě, která se nazývá „srdce“? Být v srdci tak, jak samo je. Je poznáním.