Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

devátá sloka

இரட்டைகண் முப்புடிக ளென்றுமொன்று பற்றி
யிருப்பவா மவ்வொன்றே தென்று — கருத்தினுட்
கண்டாற் கழலுமவை கண்டவ ரேயுண்மை
கண்டார் கலங்காரே காண்.

Dvojice subjektu a objektu a trojice pozorovatele, pozorování a pozorovaného – vždy svou existencí závisejí na jednom (egu či mysli, myšlence „já jsem tělo“).
Když se tento jeden podívá do mysli, „Co je tento jeden?“ (nebo, „Kdo jsem já, toto ego?“),
dvojice a trojice zmizí (neboť jejich základ, ego, bude rozpoznáno jako neexistující).
Pouze ti, kdo takto vidí (neexistenci ega), jsou Proroci Pravdy. Proto nebudou oklamáni neskutečným zdáním dvojic a trojic.

The dyads [the pairs of opposites such as knowledge and ignorance, pleasure and pain, etc.] and the triads [the three factors of objective knowledge such as the knower, the knowing and the object known, the seer, the seeing and the object seen, etc.] – [which are unreal appearances like] the blueness of the sky – always depend for their existence upon the one [the ego or mind, the thought ‘I am the body’]. If one looks within the mind, ‘What is that one?’ [in other words, ‘Who am I, that ego?’], the dyads and triads will disappear [since their base, the ego, will be found to be non-existent]. Only those who have thus seen [the non-existence of the ego] are the Seers of Truth. Hence they will not be deluded [by the unreal appearance of the dyads and triads]. See thus.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Dvojice (páry protiv, jako poznání a nevědomost, potěšení a bolest, atd.) a trojice (tři faktory objektivního poznání, jako poznávající, poznávání a poznávaný objekt, vidící, vidění a viděný objekt, atd.) – (jež jsou klamným zdáním jako) modrá barva oblohy – vždy svou existencí závisejí na jednom (egu či mysli, myšlence „já jsem tělo“). Když se tento jeden podívá do mysli, „Co je tento jeden?“ (jinými slovy, „Kdo jsem já, toto ego?“), dvojice a trojice zmizí (neboť jejich základ, ego, bude rozpoznáno jako neexistující). Pouze ti, kdo takto zří (neexistenci ega), jsou Zřeci Pravdy. Proto nebudou oklamáni (neskutečným zdáním dvojic a trojic). Tak zřete.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Alle Paare von Gegensätzen (wie Erkennen und Nichtwissen)
und alle Dreiheiten (wie Erkennender, Erkannen und Erkenntnisvorgang)
entspringen einem Einzigen: der Vorstellung >>Ich<<,
Erkennst du die Wesenheit des Einzigen in deinem Herzen,
fallen alle anderen Vorstellungen dahin.
Nur wer diese Wirklichkeit erfahren hat,
weiß was wirklich ist.
Ihn macht nichts irre.

Heinrich Zimmer

Všechna dvojnost a trojnost je podložena „Tím“,
Nemůže být bez opory.
Je-li nalezeno „To“, tu se ztrácí a mizí —
A „To“ je Pravda. Kdo to ví, je neochvějný.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

The duality of subject and object and trinity of seer, sight, and seen can exist only if supported by the One. If one turns inward in search of that One Reality they fall away. Those who see this are those who see Wisdom. They are never in doubt.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Dvojice subjektu a objektu ani trojice pozorovatele, pozorování a pozorovaného neexistuje bez základu jediné Skutečnosti – vědomí. Jestliže hledáme v sobě, co je touto Skutečností, ona dvojice i trojice zmizí. Ti, kteří toho dosáhli, získali moudrost a nejsou nikdy zmateni.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Dyads and triads exist always holding one thing. If one sees within the mind what that one thing is, they will cease to exist. Only those who have seen have seen the reality. See, they will not be confused.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Dvojice a trojice jsou podmíněné vždy s jednou věcí. Pokud člověk v mysli uvidí, co je to za věc, přestanou existovat. Pouze ti, kteří viděli, viděli Skutečnost nebudou zmateni.