Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

sedmá sloka

உலகறிவு மொன்றா யுதித்தொடுங்கு மேனு
முலகறிவு தன்னா லொளிரு — முலகறிவு
தோன்றிமறை தற்கிடனாய்த் தோன்றிமறை யாதொளிரும்
பூன்றமா மஃதே பொருள்.

Ačkoli svět (viděné) a mysl (vidící) vznikají i zanikají společně, svět září jedině díky mysli.
Ona Dokonalost (nekonečný Celek), ve které svět i mysl vznikají a zanikají
a která sama o sobě září, aniž by vznikala a zanikala,
je jedinou Skutečností.

Although the world [the seen] which is in front of us and the mind [the seer] rise and set together, it is by the mind alone that the world shines. The whole [purnam] which is the base for the world and the mind to rise from and set in, but which Itself shines without rising or setting – that alone is the Reality.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Ačkoli svět (viděné), jenž je před námi, a mysl (vidící) povstávají a zapadají společně, svět svítí jedině díky mysli. Celek (púrnam), jenž je základem, z něhož svět i mysl povstávají a do něhož zapadají, který však sám svítí, aniž by povstával či zapadal – ten jediný je Skutečností.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Die Welt und ihr Gewahrwerdwn gehen miteinander auf und unter,
nur im Gewahrwerden erscheint die Welt.
Jenes Vollkommene, aus dem die Welt und ihr Gewahrwerden aufgehen,
und in dem sie untergehen,
und das ohne Aufgang und Untergang strahlt,
ist das einzig Wirklihe.

Heinrich Zimmer

Svět se vynořuje a mizí spolu s myslí; bez něho není.
Ono Dokonalé, z něhož se oba vynořují a vněmž opět mizí,
A jehož záře je bez vzniku a zániku,
Je jedinou Skutečností.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Although the world and knowledge thereof rise and set together it is by knowledge alone that the world is made apparent That Perfection wherein the world and knowledge thereof rise and set, and which shines without rising and setting, is alone the Reality.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Ačkoliv svět i jeho vědomí (poznání, uvědomování) vznikají i zanikají současně, je to pouze vědomí (poznání), které činí svět zjevným. Ona Dokonalost, ve které svět i jeho vědomí (poznání) vznikají a zanikají a která sama o sobě září, aniž by vznikala a zanikala, je jedinou skutečností.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Though the world and awareness arise and subside simultaneously, the world shines by awareness. Only that which shines without appearing or disappearing as the place for the appearing and disappearing of the world and awareness is the substance, which is the whole.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Ačkoli svět a vědomí vznikají i zanikají současně , svět září díky vědomí. Pouze to, co září, aniž by vznikalo nebo zanikalo, je místem kde vniká a zaniká svět i vědomí, je substance, která je vším.