Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

čtyřicátá sloka

உருவ மருவ முருவருவ மூன்றா
முறுமுத்தி யென்னி லுரைப்ப — னுருவ
மருவ முருவருவ மாயு மகந்தை
யுருவழிதன் முத்தி யுணர்.

Je-li řečeno, že osvobození, jež je dosahováno, může být třech druhů, s formou, bez formy, či s formou nebo bez formy, já říkám, že osvobození je vpravdě jedině zničení formy ega, které rozlišuje mezi těmito druhy osvobození.

If it is said, according to the maturity of the mind, that the liberation which is attained may be of three kinds, with form, without form, or with or without form, then I will say that liberation is [in truth only] the annihilation of the form of the ego which distinguishes [liberation] with form, without form, or with or without form. Know thus.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Je-li řečeno, podle zralosti mysli, že osvobození, jež je dosahováno, může být třech druhů, s formou, bez formy, či s formou nebo bez formy, já říkám, že osvobození je (vpravdě jedině) zničení formy ega, které rozlišuje mezi (osvobozením) s formou, bez formy, či s formou nebo bez formy. Tak vězte.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Es wird gelehrt, die letzte Befreiung sei von dreierlei Art:
gestaltig, gestaltlos und beides zugleich in Wahl.
Laß dir sagen: wenn das Ich vergeht, das danach fragt,
ob das Selbst in seiner Freiheit Gestalt oder keine oder beides hat,
– das ist die wahre Befreiung

Heinrich Zimmer

„Ve stavu spásy trvá tvar.“ „Ve stavu spásy není tvaru.“,
„Stav spásy je jak s tvarem, tak i bez tvaru,“ — tak se učí.
Věz tedy: zanikne-li ego, rozlišující trojí stav spásy,
Je spása nalezena.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

If it is said, that Liberation is of three kinds, with form or without form or with and without form, then let me tell you that the extinction of three forms of Liberation is the only true Liberation.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Jestliže se tvrdí, že jsou tři druhy vysvobození, totiž ve tvaru a bez tvaru nebo současně s tvarem i bez tvaru, pak říkám, že jedině vyhasnutí těchto tří druhů vysvobození je pravé vysvobození.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

If it is said that liberation that one will experience is three, form, formless, form-formless, I will say: know that the ego-form, which distinguishes form, formless, form-formless, being destroyed is liberation.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Pokud se říká, že osvobození, které člověk zažije, je trojí, s tvarem, bez tvaru, s tvarem i bez tvaru současně, řeknu: vím, že pouze zničení formy ega, které rozlišuje s tvarem, bez tvaru, s tvarem i bez tvaru současně, je osvobození.