Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

třicátá devátá sloka

பத்தனா னென்னுமட்டே பந்தமுத்தி சிந்தனைகள்
பத்தனா ரென்றுதன்னைப் பார்க்குங்காற் — சித்தமாய்
நித்தமுத்தன் றானிற்க நிற்காதேற் பந்தசிந்தை
முத்திசிந்தை முன்னிற்கு மோ.

Jen dokud si budeme myslet „já jsem omezený“, budou přetrvávat myšlenky na vázanost a osvobození. Pátráme-li po já „Kdo je tímto omezeným?“, uvědomíme si své skutečné neomezené Já; dosáhneme-li je trvale, jsme navždy vysvobozeni. Je-li myšlenka vázanosti rozpuštěna, může ji myšlenka na vysvobození přežít?

Only so long as one thinks like a madman ‘I am a bound one’, will thoughts on bondage and liberation remain. But when seeing oneself, ‘Who is this bound one?’ the eternally liberated and ever-attained Self alone will [be found to] exist. When the thought of bondage cannot remain, can the thought of liberation still remain?

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Jen dokud si jako blázni budeme myslet „já jsem omezený“, budou přetrvávat myšlenky na vázanost a osvobození. Když ale zříme sebe sama, „Kdo je tímto omezeným?“, je jako jedině existující (shledáno) věčně osvobozené a vždy dosažené Self. Když nemůže přetrvávat myšlenka na vázanost, může přetrvávat myšlenka na osvobození?

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Nur solange du wähnst, du seiest gebunden,
gelten dir die Gedanken »Bindung« und »Befreiung«.
Betrachte dich und forsche: »wer ist gebunden?«,
und der Gedanke »Bindung« wird zerstieben.
Nur das ewig Freie ist zeitlos wirklich,
– kann da der Gedanke »Befreiung« weiterbestehen?

Heinrich Zimmer

Jen cítíš-li se upoután, platí pro tebe myšlenka
upoutanosti a osvobození.
Soustřeď se na sebe a pátrej: „Kdo je upoután?“,
a myšlenka upoutanosti bude rozptýlena.
Átman je věčně svobodný —
Může v něm obstát myšlenka osvobození?

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Only so long as one considers oneself bound, do thoughts of bondage and Liberation continue. When one enquires who is bound the Self is realized, eternally attained, and eternally free. When thought of bondage comes to an end, can thought of Liberation survive?

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Dokud se považujeme za nesvobodného, dotud trvají i myšlenky nesvobody a vysvobození. Pátráme-li po já, které žije v nesvobodě, uvědomíme si své skutečné Já; dosáhneme-li je trvale, jsme navždy vysvobozeni. Je-li myšlenka nesvobody rozpuštěna, může ji myšlenka na vysvobození přežít?

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Only so long as one says ‘I am someone bound’, thoughts of bondage and liberation. When one looks at oneself as who is the one who is bound, when oneself, the one who is eternally liberated, remains as accomplished, if thought of bondage will not remain, will thought of liberation henceforth remain?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Pouze tak dlouho dokud člověk říká „Jsem někdo spoutaný“, trvají myšlenky na otroctví a osvobození. Když člověk hledá v sám sobě, kdo je svázán, tak dlouho dokud trvale nenajde dokonalou Skutečnost, která je věčně svobodná. Poté už myšlenka na otroctví nezůstane, zůstane tedy myšlenka na osvobození?