Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

třicátá čtvrtá sloka

என்று மெவர்க்கு மியல்பா யுளபொருளை
யொன்று முளத்து ளுணர்ந்துநிலை — நின்றிடா
துண்டின் றுருவருவென் றொன்றிரண் டன்றென்றே
சண்டையிடன் மாயைச் சழக்கு.

Místo toho, abychom pevně přebývali ve skutečné podstatě sebe sama, která vždy existuje pro každého jako skutečná přirozenost, přít se o „Existuje“, „Neexistuje“, „má tvar“, „je beztvará“, „jeden“ , „dva“ , „ani jeden, ani dva“ , je žít v klamu.

Instead of knowing – with the mind merging within – the Reality, which ever exists as the nature of everyone and which is devoid of even a single thought, and instead of firmly abiding [as that Reality], to dispute thus, ‘It exists’, ‘It does not exist’, ‘It has form’, ‘It is formless’, ‘It is one’, ‘It is two’, ‘It is neither [one nor two]’, is ignorance born of illusion [maya]. Give up [all such disputes]!

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Namísto poznání – s myslí vlitou dovnitř – Skutečnosti, jež vždy existuje jako přirozenost každého a jež je prostá i jen jediné myšlenky, a namísto pevného spočívání (jako tato Skutečnost), přít se, „Existuje,“ „Neexistuje,“ „Má formu,“ „Je beztvará,“ „Je jedna,“ „Je dvojí,“ „Není ani (jedna ani dvojí),“ je nevědomostí zrozenou z iluze (máji). Zanechte (všech těchto sporů)!

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Nicht anerkennen was für alle allzeit wahrhaft wirklich ist,
und standhaft stehen in seinem Stand: im Herzen,
aber streiten: »es ist« – »es ist nicht« – »ist gestaltig«,
»ist gestaltlos« – »ist eins« – »ist zwei« – »ist keines von beiden«,
– das heißt von Mâyâ umfangen sein.

Heinrich Zimmer

Nepoznávat, co je vždy všemu pravým podkladem.
Nebýt zakotven v Átmanu, v Srdci,
A přít se: „jest“, „není“, „má tvar“, „je bez tvaru“,
„je jedním“, „je dvěma“ — znamená být obestřen klamem.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

It is due to illusion born of ignorance that men fail to recognize That which is always and for everybody the inherent Reality dwelling in its natural Heart-centre and to abide in it, and that instead they argue that it exists or does not exist, that it has form or has not form, or is non-dual or dual.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Bez poznání Toho co JE vším a vždy, nám vrozené Skutečnosti v Jejím přirozeném sídle, jímž je Srdce a aniž bychom setrvávali jako Ona, veškeré spory o tom, zda je či není, zda má tvar či nikoliv, zda je dvojná či nedvojná nebo ničím z toho, je pouze zlou iluzí, která je výplodem nevědomosti.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Not standing firmly knowing the substance, which always exists for everyone as nature, in the mind that merges within, quarrelling saying ‘It exists’, ‘It does not exist’, ‘Form’, ‘Formless’, ‘One’, ‘Two’, ‘Neither’, is delusion-mischief.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Místo toho, abychom pevně přebývali ve skutečné podstatě sebe sama, která vždy existuje pro každého jako skutečná přirozenost, přít se o „Existuje“, „Neexistuje“, „má tvar“, „je beztvará“, „jeden“ , „dva“ , „ani jeden, ani dva“ , je žít v klamu.