Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

třicátá třetí sloka

என்னை யறியேனா னென்னை யறிந்தேனா
னென்ன னகைப்புக் கிடனாகு — மென்னை
தனைவிடய மாக்கவிரு தானுண்டோ வொன்றா
யனைவரனு பூதியுண்மை யால்.

Výrok „Poznal jsem podstatu sebe sama“ nebo „nepoznal jsem podstatu sebe sama“, je důvodem k výsměchu. Proč? Jsou zde dvě já, aby se jedno já stalo objektem poznání toho druhého? Vždyť „já jsem jeden“ je pravdou, jež je zkušeností každého.

Besides that, it is a matter of ridicule to say either, ‘I have not realised myself’, or, ‘I have realised myself’. Why? Are there two selves, one self to become an object known [by the other]? For ‘I am one’ is the truth which is the experience of everyone.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Krom toho, je směšné říkat buď „realizoval jsem sebe sama“ nebo „nerealizoval jsem sebe sama“. Proč? Jsou zde dvě já, aby se jedno já stalo objektem poznání (toho druhého)? Vždyť „já jsem jeden“ je pravdou, jež je zkušeností každého.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Zu sagen: »ich habe mich nicht erkannt«, oder zu sagen:
»Ich habe mich erkannt«, ist lächerlich.
Sind da zwei Selbste, die einander Gegenstand sein mögen?
– Aller Erfahrung ist: das Selbst ist Eines.

Heinrich Zimmer

Říkat: „Nepoznal jsem sebe sama“, či naopak:
„Poznal jsem sebe sama“ je směšné.
Jsou tu dvě jáství, která by si mohla být navzájem předmětem?
Všeobecnou zkušeností jest: jáství je jedno.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

It is ridiculous to say either ‚I have not realized the Self‘ or ‚I have realized the Self‘; are there two selves, for one to be the object of the other’s realization? It is a truth within the experience of everyone that there is only one Self.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Říkat: „Realisoval jsem Jáství“, nebo „Nerealisoval jsem Jáství“, obojí je směšné. Existují snad dvě Já, aby jedno mohlo objektivisovat druhé? Je skušeností všech, že Jáství je pouze jedno.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Saying ‘I do not know myself’, ‘I have known myself’, is ground for ridicule. Why? To make oneself an object, are there two selves? Because being one is the truth, the experience of everyone.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Výrok „Poznal jsem podstatu sebe sama“ nebo „nepoznal jsem podstatu sebe sama“, je důvodem k výsměchu. Proč? Abychom se stali objektem, museli by existovat dvě Já? Protože být Jedním je pravda a zkušenost každého.