Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

třicátá první sloka

தன்னை யழித்தெழுந்த தன்மயா னந்தருக்
கென்னை யுளதொன் றியற்றுதற்குத் — தன்னையலா
தன்னிய மொன்று மறியா ரவர்நிலைமை
யின்னதென் றுன்ன லெவன்.

Co dalšího mají na práci ti, kteří jsou blaženě ponořeni do toho, co povstalo zničením ega? Neznají nic jiného než přirozený zdroj všeho (i sebe sama); kdo může pochopit stav jako „je tento“?

[After that Reality] has surged up and appeared [as ‘I-I’], what single thing remains for him who thus enjoys the bliss of Self, which has risen on the destruction of himself [the ego], to do? Since he does not know anything other than Self, how to [or who can] conceive what His state is?

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

(Když se tato Skutečnost) vzedmula a objevila (jako „já-já“), jaká sebemenší věc zůstává k udělání tomu, kdo takto užívá blaha Self, jež vyvstalo při zničení jeho samého (ega)? Jelikož nezná nic jiného než Self, jak by bylo možné (či kdo by mohl) pochopit, jaký je Jeho stav?

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Wessen seliges Glück, seit ihm sein Ich erlosch,
rein im Wesen des Selbst besteht,
– was bleibt ihm zu vollbringen?
Er kennt nichts außer dem Selbst.
Wie kann man sein Wesen begreifen?

Heinrich Zimmer

Jaký úkol by tu ještě mohl být pro toho,
Čí blažené štěstí — od chvíle, kdy jeho ego vyhaslo,
Spočívá pouze v Átmanu? Nezná nic mimo něj.
Jak tedy možno pochopit jeho stav?

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

For Him who is immersed in the bliss of the Self, arising from the extinction of the ego, what remains to be accomplished? He is not aware of anything (as) other than the Self. Who can apprehend his State?

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Pro toho, kdo je pohroužen v blaženost Jáství, která vzniká zničením ega, nezůstává nic k dosažení. Není si vědom ničeho jiného než Jáství. Kdo může pochopit jeho stav?

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

For those who are happiness composed of that, which rose destroying themself, what one exists for doing? They do not know anything other than themself; who can conceive their state as ‘like this’?

Michael James (Ulladu Narpadu)

Co dalšího mají na práci ti, kteří jsou blaženě ponořeni do toho, co povstalo zničením ega? Neznají nic jiného než přirozený zdroj sebe sama; kdo může pochopit stav jako „je tento“?