Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

dvacátá čtvrtá sloka

சடவுடனா னென்னாது சச்சித் துதியா
துடலளவா நானொன் றுதிக்கு — மிடையிலிது
சிச்சடக்கி ரந்திபந்தஞ் சீவனுட்ப மெய்யகந்தை
யிச்சமு சாரமன மெண்.

Bezcitné tělo si neříká „já“. Bytí-vědomí nepovstane kvůli jediné věci, „já“ a povstane omezené tělem. Vězte, že toto je uzel spojující vědomí a necitné, otroctví, duše, jemné tělo, ego, samsara či mysl.

[Though] this insentient body cannot say ‘I’, [and though] existence-consciousness [sat-chit, Self] does not rise [or set], between these two rises an ‘I’ limited to the measure of the body [the ‘I am the body’-consciousness]. Know that this is the knot between consciousness and the insentient [chit-jada-granthi], and also bondage [bandha], the individual soul [jiva], subtle body [sukshma sarira], ego [ahankara] this mundane state of activity [samsara] and mind [manas].

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

(Ačkoli) toto necitné tělo nemůže říct „já“, (a ačkoli) existence-vědomí (sat-čit, Self) nevyvstává (a nezapadá), mezi těmito dvěma vyvstává „já“ omezené rozměry těla (vědomí „já jsem tělo“). Vězte, že toto je uzel spojující vědomí a necitné (čit-džáda-gránthi), a je také vázaností (bandha), individuální duší (džíva), jemným tělem (sukšma šaríra), egem (ahankára), tímto pozemským stavem činnosti (samsára) či myslí (manas).

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Der Leib hat kein Bewußtsein, »Ich« zu sagen.
Das einzige und höchste Wirkliche ist reines Innesein,
es äußert sich nicht, es sagt auch nicht »Ich«.
Doch zwischen den beiden, umgrenzt vom Leibe,
erscheint ein Ding als »Ich«, das ist der Knoten;
er verknüpft die stille Helle des Inneseins mit dem dunkel Bewußtlosen.
»Bindung« und »Seele« (jîva), »Ich« und »geistiger Leib«,
»Sansâra« und »Gemüt« sind seine vielen Namen.

Heinrich Zimmer

Tělo nemá vědomí, nemůže říkat „já“.
a Vědomé Bytí je nezrozené.
Mezi nimi však, omezené tělem, objevuje se cosi,
jajožto uzel, spojujíc vědomí s tělem.
„Upoutanost“ a „duše“, „ego“ a „jemné tělo“,
„koloběh zrozování“ a „mysl“.
Jsou jeho mnohá jména.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

This inert body does not say ‚I‘. Reality-Consciousness does not emerge. Between the two, and limited to the measure of the body, something emerges as ‚I‘. It is this that is known as Chit-jada-granthi (the knot between the Conscious and the inert), and also as bondage, soul, subtle body, ego, samsara, mind, and so forth.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Netečné tělo neříká já. Skutečnost, vědomí se nevynořuje ani nemizí. Mezi oběma dvěma, omezeno tělem se objevuje něco jako já. To je známo jako čit džana grahthi (spojení vědomí s nevědomím), což jest nesvoboda, duše, jemné tělo, ego, samsara, mysl atd.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

The insentient body does not say ‘I’; being-awareness does not rise; in between one thing, ‘I’, rises as the extent of the body. Know that this is the awareness-insentience-knot, bondage, soul, subtle body, ego, this wandering and mind.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Bezcitné tělo neříká „já“. Bytí-vědomí nepovstane kvůli jediné věci, „já“ a povstane omezené tělem. Vězte, že toto je uzel spojující vědomí a necitné, otroctví, duše, jemné tělo, ego, samsara a mysl.