Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

druhá sloka

மும்முதலை யெம்மதமு முற்கொள்ளு மோர்முதலே
மும்முதலாய் நிற்குமென்று மும்முதலு — மும்முதலே
யென்னலகங் கார மிருக்குமட்டே யான்கெட்டுத்
தன்னிலையி னிற்ற றலை.

Všechna náboženství na prvním místě předpokládají tři principy, svět, duši a Boha.
Říkat, že onen jediný princip se sám jeví jako principy tři,
nebo že tyto tři principy jsou vždy třemi principy, je možné jen dokud existuje „já“ (ego).
Zničit „já“ (ego) a přebývat ve svém vlastním bytí je nejlepší.

All religions first postulate three principles, the world, soul and God. To say that one principle alone appears as the three principles, or that the three principles are always three principles is possible only so long as the ego [ahankara] exists. To abide in one’s own state, ‘I’ [the ego] having been annihilated, is the highest.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Všechna náboženství na prvním místě předpokládají tři principy, svět, duši a Boha. Říkat, že se onen jediný princip sám jeví jako principy tři, nebo že tyto tři principy jsou vždy třemi principy, je možné jen dokud existuje ego (ahankára). Přebývat ve svém vlastním stavu, když „já“ (ego) bylo zničeno, je tím nejvyšším.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Gott, die Welt und die Seelen,– damit hebt alle heilige Lehre an.
Daß die drei nur Eines sind oder immer eben drei seien,
sagt man solange das Ich besteht.
Das Ich auflösend dem Selbst inne werden, ist der höchste Stand.

Heinrich Zimmer

Bůh, duše, svět:
Z těchto tří vychází každé náboženství.
Dokud vládne ego, chápeme je odděleně.
Rozplynutím ega v Átmanu — toť nejvyšší stav.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

All religions postulate the three fundamentals, the world, the soul, and God, but it is only the one Reality that manifests Itself as these three. One can say, ‚The three are really three‘ only so long as the ego lasts. Therefore, to inhere in one’s own Being, where the ‚I‘ , or ego, is dead, is the perfect State.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Všechna náboženství jsou založena na předpokladu existence tří principů (základů), jimiž je svět, duše a Bůh. To všechno je však pouze jediná Skutečnost, která se projevuje jako tato trojice. Dokud trvá ego, tato trojice se jeví jako skutečná. Dokonalý stav je ten, ve kterém ego zemřelo a my spočíváme ve vlastním bytí.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

Each religion initially accepts three fundamentals. Contending ‘Only one fundamental stands as three fundamentals’, ‘Three fundamentals are always actually three fundamentals’, is only so long as ego exists. Destroying ‘I’, standing in the state of oneself is best.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Každé náboženství zpočátku přijímá tři základy. Soutěžení o je „Pouze jeden základ je tři základy“ nebo „Tři základy jsou vždy ve skutečnosti tři základy“, je pouze tak dlouho, dokud existuje ego. Zničit „já“(ego) a přebývat ve svém vlastním bytí je nejlepší.