Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

šestnáctá sloka

நாமன்றி நாளேது நாடேது நாடுங்கா
னாமுடம்பே னாணாட்டு ணாம்படுவ — நாமுடம்போ
நாமின்றன் றென்றுமொன்று நாடிங்கங் கெங்குமொன்றா
னாமுண்டு நாணாடி னாம்.

Existuje čas a prostor mino nás? Jestliže jsme tělem, nacházíme se v čase a prostoru. Jsme však tělem? Jelikož jsme stejným jedním teď, potom a vždycky, stejným jedním v prostoru zde, tam a všude, jsme bezčasé a bezprostorové Bytí.

On scrutiny, where is time and where is space, [where is anything] except ‘we’ [Self], the clearly known existing Reality? If we are the body, we shall be involved in time and space; but are we the body? Since we are [the same] one now, then and ever, [the same] one in space here, there and everywhere, we, the timeless and spaceless ‘we’ [Self], alone are.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Když zkoumáme, kde je čas a kde je prostor, (kde je cokoli) mimo „nás“ (Self), jasně poznávanou existující Skutečnost? Pokud jsme tělem, jsme zapleteni do času a prostoru; jsme však tělem? Jelikož jsme (stejným) jedním teď, potom a vždycky, (stejným) jedním v prostoru zde, tam a všude, jedině my, bezčasí a bezprostoroví „my“ (Self) jsme.

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Sind Raum und Zeit außer uns, wenn wir sie betrachten?
Als Leiber sind wir in Raum und Zeit verstrickt,
aber sind wir Leiber? – Wandellos bleiben wir
heute wie einst und allerwegen:
nirgendwo sind wir und nirgendwann sind wir
und immerdar sind wir und allerwegen.

Heinrich Zimmer

Mohou snad prostor a čas existovat mimo nás?
Jako těla jsme zapleteni do prostoru a času, ale jsme těla?
Na žádném místě nejsme a v žádném čase nejsme,
A tak jsme Átman — tentýž vždycky a všude.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

Apart from us where is time and where is space? If we are bodies, we are involved in time and space, but are we? We are one and identical now, then, and forever, here, and everywhere. Therefore we, timeless, and spaceless Being, alone are.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Existuje čas a prostor mino nás? Jestliže jsme tělem, nacházíme se v čase a prostoru. Jsme však tělem? Jsme stále jednou a touže bytostí v minulosti, přítomnosti i v budoucnosti, ať se nacházíme kdekoliv, protože jsme současným beztvarým Bytím.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

When we investigate, except we, where is time, where is place? If we are a body, we will be ensnared in time and place. Are we a body? Since we are the one, now, then and always, the one in place, here, there and everywhere, there is we, we. Time and place do not exist.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Když zkoumáme, mimo nás, kde je čas, kde je prostor? Pokud jsme tělo, budeme chyceni v času a prostoru. Jsme tělo? Poněvadž my jsme jeden, teď, potom a vždy, jedním v prostoru, tady, tam a všude, jsme tu, my. Čas a místo neexistují.