Čtyřicet slok o Skutečnosti

Ulladu Narpadu

Bhagaván Šrí Ramana Mahárši

čtrnáctá sloka

தன்மையுண்டேன் முன்னிலைப டர்க்கைக டாமுளவாந்
தன்மையி னுண்மையைத் தானாய்ந்து — தன்மையறின்
முன்னிலைப டர்க்கை முடிவுற்றொன் றாயொளிருந்
தன்மையே தன்னிலைமை தான்.

Pokud existuje první osoba, budou existovat druhé a třetí osoby. Pokud sami v sobě zkoumáme první osobu, první osoba přestane existovat a spolu sní i druhá a třetí osoba, přirozenost, která září jako jediné, je uvědomění si sebe sama.

Only if that first person [the ego or subject, ‘I’] in the form ‘I am the body’ exists, will the second and third persons, ‘you’, ‘he’, ‘she’, ‘this’, ‘that’, etc.] exist. If, by one’s scrutinising the truth of the first person, the first person is destroyed, the second and third persons will cease to exist and one’s own nature which will then shine as one [and not as the three persons] will verily be the state of Self.

Sádhů Óm (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Jedině pokud existuje ona první osoba (ego či subjekt, „já“) ve formě „já jsem tělo“, existují i osoby druhé a třetí („ty“, „on“, „ona“, „toto“, „tamto“, atd.). Když je první osoba zničena zkoumáním pravdy o první osobě, druhé a třetí osoby přestávají existovat a skutečným stavem Self je naše vlastní přirozenost, jež poté září jako jediné (a nikoli jako tři osoby).

Vojtěch Barták (Ulladu Narpadu Kaliveda)

Solange die Idee »Ich« besteht, gibt es auch ein »Du« und »Er«.
Ergründest du die Wirklichkeit des Ich und löst es dabei auf,
verschwindet auch das »Du« und »Er«,
und übrig bleibt der reine Stand des Selbst,
in dem die Drei sich als Eines enthüllt.

Heinrich Zimmer

Dokud trvá představa já, existují i představy „ty“ a „on“.
Vypátráš-li Skutečnost za egem, ono se rozplyne,
A s ním i představy „ty“ a „on“.
Zůstane jen Átman, čistý, původní stav Bytí.

Jiří Navrátil (podle překladu H. Zimmera)

If the first person, I, exists, then the second and third persons, you and he, will also exist. By enquiring into the nature of the I, the I perishes. With it ‚you‘ and ‚he‘ also perish. The resultant state, which shines as Absolute Being, is one’s own natural state, the Self.

asi Arthur Osborn (Ulladu Narpadu)

Pouze když existuje prvá osoba, já, může existovat druhá a třetí osoba, ty a on. Zkoumáme-li podstatu prvé osoby – já, pak zmizí a spolu sní i „ty“ a „on“ a je dosaženo nedvojnosti. Tímto stavem, který září jako absolutní Bytí, je náš přirozený stav – Jáství.

Jiří Vacek (Ulladu Narpadu)

If the first person exists, second and third persons will exist. If, oneself investigating the reality of the first person, the first person ceases to exist, second and third persons coming to an end, the nature that shines as one alone is oneself, the state of oneself.

Michael James (Ulladu Narpadu)

Pokud existuje první osoba, budou existovat druhé a třetí osoby. Pokud sami v sobě zkoumáme první osobu, první osoba přestane existovat a spolu sní i druhá a třetí osoba, přirozenost, která září jako jediné, je stavem uvědomění si sebe sama.